Εργαζόμενοι στη διανομή προϊόντων με δίκυκλο: μέτρα και υποχρεώσεις με σκοπό την προστασία της ασφαλείας και της υγείας τους

Συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στη διανομή προϊόντων με δίκυκλο, ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Το μεταφορικό όχημα πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη.

• Ο εργοδότης υποχρεούται στην κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο. και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

• Οφείλει να παρέχει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους οδηγούς οχημάτων μεταφοράς προϊόντων, καθώς και στους υπόλοιπους εργαζόμενους.

• Οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, μέσω της οποίας αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Υπενθυμίζεται ότι θεσπίσαμε (ν. 4512/18) την υποχρέωση του εργοδότη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο που υπέστη εργατικό ατύχημα, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι κανόνες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Το Σ.ΕΠ.Ε ξεκινάει στοχευμένη εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε καταγγελίες στο 15512.