Η περιοδεία των εκπροσώπων της ΑΑΔΕ στα Δωδεκάνησα ανέδειξε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ακρίτες

Τουλάχιστον επιτυχηµένο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το πρόγραµµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που φέρει ατύπως τον τίτλο «εφοριακός της γειτονιάς». Η πρώτη του πιλοτική εφαρµογή ανέδειξε σηµαντικά προβλήµατα και έδειξε, όπως τονίζουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συνεχιστεί, να επεκταθεί και -γιατί όχι- να γίνει θεσµός.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», τα αποτελέσµατα της πρώτης αποστολής του «εφοριακού της γειτονιάς» κρίνονται επιτυχηµένα.

Η αποστολή αποτελούνταν από ολιγοµελή οµάδα έµπειρων στελεχών της φορολογικής διοίκησης η οποία και επισκέφθηκε νησιά της Δωδεκανήσου τα οποία αποδεδειγµένα αντιµετωπίζουν προβλήµατα στις συναλλαγές τους µε την Εφορία. Τα νησιά που επισκέφθηκε η αποστολή ήταν η Πάτµος, οι Λειψοί, το Αγαθονήσι και η Χάλκη. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι απεσταλµένοι της ΑΑ∆Ε έλυσαν απορίες, διεκπεραίωσαν συναλλαγές, κατέγραψαν προβλήµατα και έδωσαν λύσεις σε χρονίζουσες δυσκολίες των κατοίκων. Πιο συγκεκριµένα, αυτά που έγιναν σε κάθε νησί έχουν ως εξής:

Αρκετοί κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για την επιβολή προστίµου για εκπρόθεσµες υποβολές δηλώσεων, που οφείλονται όµως στις δυσκολίες µετακίνησής τους

Η επίσκεψη στην Πάτµο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2018. Η συγκέντρωση των ενδιαφεροµένων για τη συνάντηση µε τον «εφοριακό της γειτονιάς» έγινε στον χώρο εκδηλώσεων του ∆ήµου Πάτµου, µε προσέλευση περίπου 35 ατόµων. Τα θέµατα που τέθηκαν συνοπτικά ήταν τα εξής:

  • Η δυσκολία µετακίνησης στην αρµόδια ΔΟΥ Κω.
  • Η δυσχέρεια στις µεταβιβάσεις ακινήτων λόγω διοικητικής υπαγωγής του νησιού στη Μονή Πάτµου και όχι στο ελληνικό ∆ηµόσιο.
  • Η οικονοµική επιβάρυνση των ιδιοκτητών επαγγελµατικών σκαφών της περιοχής για αγορά ναυτιλιακού πετρελαίου, η οποία πραγµατοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα στα νησιά της Καλύµνου και της Σάµου και δεν απαλλάσσεται φορολογικά από το κόστος της µετακίνησης. Αυτό που εξετάζεται είναι η ένταξη του εν λόγω µεταφορικού κόστους στο απαλλασσόµενο καθεστώς από την Τελωνειακή ∆ιοίκηση.
  • Οι κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για σκάφη τουρκικής προέλευσης, που πραγµατοποιούν εκδροµές αναψυχής στα γύρω νησιά και ανταγωνίζονται τους Ελληνες νησιώτες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης απαντήθηκαν πολλά ερωτήµατα και επιλύθηκαν θέµατα σχετικά µε οφειλές ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ρυθµίσεις οφειλών και εκκρεµότητες φορολογουµένων.

  • Η επίσκεψη στους Λειψούς έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2018. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο Λειψών, όπου συγκεντρώθηκαν 45 άτοµα. Αρκετοί κάτοικοι διαµαρτυρήθηκαν για την επιβολή προστίµου λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή δηλώσεων, εξαιτίας της δυσκολίας µετακίνησης των φορολογουµένων προς τους λογιστές τους, που έχουν έδρα στη Λέρο.

Οι απεσταλµένοι της ΑΑ∆Ε έλυσαν απορίες, διεκπεραίωσαν συναλλαγές, κατέγραψαν προβλήµατα και έδωσαν λύσεις σε χρονίζουσες δυσκολίες των κατοίκων ακριτικών νησιών όπως οι Λειψοί

Στη συνάντηση δόθηκαν επεξηγήσεις για τη διαδικασία σχετικά µε την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήµατος (συµπλήρωση κωδικών 075-076 που αφορούν απόσβεση ∆ηµοσίου Χρέους), χορηγήθηκαν Αποδεικτικά Φορολογικής Ενηµερότητας και εκτυπώθηκαν πίνακες χρεών, ταυτότητες οφειλών, εκκαθαριστικά σηµειώµατα, καθώς και καταστάσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε τη µεταβίβαση ερασιτεχνικών σκαφών.

  • Η επίσκεψη στο Αγαθονήσι έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2018. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο δηµαρχείο του νησιού, όπου συγκεντρώθηκαν 25 άτοµα. Kατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν κατευθύνσεις ως προς την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ σε ιδιοκτήτες σκαφών και χορηγήθηκαν έντυπα και βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταµείων, µέσω του Η∆ΙΚΑ, σε φορολογούµενους.

Οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού επεσήµαναν το ζήτηµα της δύσκολης, χρονοβόρας και υψηλού κόστους µετακίνησής τους στο νησί της Κω, όπου βρίσκεται η ∆ΟΥ υπαγωγής τους.

  • Η επίσκεψη στη Χάλκη πραγµατοποιήθηκε την 1η Νοεµβρίου 2018. Η συνάντηση έγινε στο δηµαρχείο του νησιού, όπου συγκεντρώθηκαν 25 άτοµα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

  • Τυπώθηκαν καταστάσεις χρεών, ταυτότητες οφειλών και εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων.
  • ∆όθηκαν επεξηγήσεις για τη διαδικασία ρύθµισης οφειλών.
  • Εκτελέσθηκαν και συµψηφισµοί χρεών.

Υπενθυµίζεται ότι µε πρόσφατο δηµοσίευµά του το «Εθνος» είχε αποκαλύψει το πρόβληµα που είχαν αντιµετωπίσει κάτοικοι µικρών νησιών της ∆ωδεκανήσου στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιµα για εκπρόθεσµες υποβολές δηλώσεων για τις οποίες δεν υπήρχε ηλεκτρονική δυνατότητα υποβολής.

Συγκεκριµένα, τους δόθηκαν οδηγίες να ταξιδέψουν έως την αρµόδια ∆ΟΥ Κω και επειδή ταξίδεψαν και πήγαν στην Εφορία µε µία ηµέρα καθυστέρηση (δεν υπήρχε δροµολόγιο νωρίτερα) τους επιβλήθηκε πρόστιµο για εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης

 

ethnos.gr

ΑΑΔΕ