Ανατροπές στον τρόπο συγκρότησης των ψηφοδελτίων των παρατάξεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τα «πάνω – κάτω» στους σχεδιασμούς των παραταξιακών επιτελείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναμένεται να φέρει και η νέα τροποποίηση του Κλεισθένη και η εφαρμογή της στην κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του ακριβούς αριθμού των υποψηφίων ανά νησί αφού υπάρχουν λεπτομέρειες που αλλάζουν άρδην τους σχεδιασμούς τους.

Μετά την κατανομή των εδρών που έγινε με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, ο αριθμός των υποψηφίων για να είναι πλήρες το ψηφοδέλτιο ανέρχεται στους 51 και ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων ανέρχεται στους 80, ενώ 31 εκ των υποψηφίων θα πρέπει να είναι γυναίκες.
Στην νέα τροποποίηση προβλέπεται συγκεκριμένα ότι ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

Καταργήθηκε ειδικότερα η προηγούμενη πρόβλεψη του 30% και αυξήθηκε σε 50% ενώ καταργήθηκε το +1 στις έδρες με λιγότερους από 4 υποψηφίους με αποτέλεσμα η Μήλος, η Μύκονος και η Πάρος αντί να κερδίσουν υποψήφιο να χάνουν 1.
Κερδίζουν δε μια υποψηφιότητα η Κάλυμνος και η Κως και 4 υποψηφιότητες η Ρόδος.

Πιο συγκεκριμένα (βλέπε πίνακα) μετά τις νέες προβλέψεις ο ελάχιστος αριθμός Συμβούλων της Καλύμνου είναι 5 και ο μέγιστος 8, της Κω 6 και 9 αντίστοιχα, της Μήλου 2 και 3 αντίστοιχα, της Μυκόνου 2 και 3 αντίστοιχα, της Πάρου 2 και 3 αντίστοιχα και της Ρόδου 20 και 30 αντίστοιχα.
Θυμίζουμε ότι με τον νέο Νόμο περάσαμε σε μία άλλη λογική διότι, όσοι υποψήφιοι περιφερειάρχες εκλεγούν τη δεύτερη Κυριακή θα είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που πρότειναν και ενεκρίθη από τους πολίτες.
Δεν αποκλείεται μάλιστα η παράταξη του εκλεγμένου περιφερειάρχη να έχει λιγότερους συμβούλους από αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης. Αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που ο εκλεγείς κατά τον δεύτερο γύρο, ήταν δεύτερος την πρώτη Κυριακή.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες προέρχονται από τους συμβούλους που εξελέγησαν και δεν αναλαμβάνουν την θέση χωρίς να αναμετρηθούν στις εκλογές, ενώ στην στελέχωση με αντιπεριφερειάρχες υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγούν από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.

Η απλή αναλογική και ο μικρός αριθμός ψήφων που απαιτείται για να εκλεγεί τουλάχιστον ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, αναμένεται να εκτοξεύσουν στα ύψη τον αριθμό των συνδυασμών που θα μετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Το άρθρο 34 του «Κλεισθένη» προβλέπει τα παρακάτω για την κατανομή των εδρών περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια:
1. Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.

2. Αν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.3. Εδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Αν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η παράγραφος 2.

4. Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφόσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.

5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.

8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Εδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.

9. Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 8, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας».

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Υπεγράφη η ΚΥΑ – Δόθηκε επίσημα τετράμηνη παράταση σε 30.333 εργαζόμενους στους δήμους

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Η τετράμηνη παράταση αφορά όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ακόμα κι αν οι συμβάσεις τους έχουν λήξει. «Υλοποιείται έτσι η δέσμευση της πολιτικής ...