Αυξάνονται οι ημέρες άδειας με αποδοχές σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους

Κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες για τους τρίτεκνους υπαλλήλους και κατά πέντε (5) ημέρες, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους

Με τροπολογία (Αρ. 1935/28 28.1.2019), τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τις διευκολύνσεις στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ειδικότερα:

Αυξάνονται οι ημέρες άδειας με αποδοχές που χορηγούνται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους για κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους, ως εξής:
i) κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, για τους τρίτεκνους υπαλλήλους [επτά (7) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει] και
για τους μονογενείς υπαλλήλους [οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, αντί για έξι (6), που ισχύει] και
ίί) κατά πέντε (5) ημέρες, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους [δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει].

H τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την «Ενδυνάμωση Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

 

Επίσης, άλλη τροπολογία προβλέπει ότι στο νέο σύστημα κινητικότητας μπορούν να συμμετέχουν εκτός των μονίμων και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Με τις ισχύουσες διατάξεις της κινητικότητας δεν προβλέπεται η μετάταξη ή απόσπαση ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ σε προκηρυσσόμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Αιτιολογική Έκθεση
Άρθρο…

Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνονται οι ημέρες άδειας λόγω ασθένειας τέκνων για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους, καθώς και για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς. Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων-γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.